కడప డిపో అమరావతి ఏసీ కడప - బెంగళూరు వయ రాయచోటి మదనపల్లె