నరసాపురం = పామూరు (ఫైల్ ఫొటో) నరసాపురం డిపో సూపర్ లగ్జరీ :- ఈ సర్వీస్ ఇప్పుడు లేదు తిరిగి దీనిని కొనసాగించాలని పామూరు ప్రాంత వాసుల మనవి.