ఇది నా మనసుకు దగ్గరైన పాట మహేష్ బాబు అన్నాడు ! ఒకసారి వినండి లిరిక్స్ బావున్నాయి !