ఒక సహాయం చేస్తావా మనిషి ప్లీస్..🙏 నువ్వు దారిలో పోతుంటే ఈ తాత లాంటి వాలు ఎందరో కనిపిస్తారు వాళ్ళకు నీ దేగార ఉన్న ఎంతో కొంత డబ్బు ఇస్తావు అడిగితే..😞 ఇపుడు నిను నేను అడుగుతున్న మనిషి ఈ తాత కోసం కొంచం సహాయం చేయగలతరా ప్లీస్..🙏 ఆత్మభిమానంతో బ్రతికే ఈ తాత కోసం కొంచం సహాయం చేస్తే ఆయనకు బ్రతకడానికి కావాల్సిన సామగ్రి అందిస్తాను ప్లీస్ మనిషి కొంచం సహాయం చేస్తావా ప్లీస్..🙏🙏 #ప్రశ్నించడంకోసంఒకపేజీ