నేను మరచిపోలేని అనుభూతి కానీ తప్పు చేస్తున్నానేమో అని అనిపిస్తుంది !