Parents bhi Khush aur Lovers bhi #MaritalAffairs #DailyBytes