#Funny

Life Ki Itni Lagi Padi Hai Ki... Kutta Bhi Bhonk Kar Jaata Hai Toh Lagta Hai Advice De Kar Gaya Hai! 😀🙂😀🙂😀🙂