ఆరోగ్య తెలంగాణ నిర్మాణమే లక్ష్యంగా వడివడిగా అడుగులు వేస్తున్న టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం. TSBudget2020 #Politics