కారుతో సంక్షేమం.. తెలంగాణ సుభిక్షం.. అభివృద్ధికి అండగా ఉందాం.. సంక్షేమాన్ని స్వాగతిద్దాం.. కారు గుర్తుకు ఓటేద్దాం.. మన మున్సిపాలిటీలను అభివృద్ధి చేసుకుందాం. #VoteForCar #Politics