10 రోజులపాటు రాష్ట్రంలోని అన్ని పట్టణాల్లో విస్తృతంగా కొనసాగిన పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమం. #Politics